تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

اساسنامه های تیپ سازمانی

اساسنامه از دو واژه اساس و نامه ترکیب یافته است که لغویون اساس را به پی ،پایه، بنیاد، شالوده، بن، بنیان، پیکره، اصل معنا کردند، ونامه را رقعه، مکتوب و نوشته معنا نموده اند. اصطلاح اساسنامه آنچنان از اجزاء خویش بدور نیافتاده است. تا جایی که اساسنامه را اینگونه تعریف کرده اند:

قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد، مجموعه مواد و شرایطی که برای تشکیل شرکت،حزب یا انجمن تنظیم شود.

دکتر جعفری لنگرودی در تعریف اساسنامه گفته است: مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت ( در حقوق عمومی یا خصوصی) مقرر و معین می شود مانند قانون اساسی و اساسنامه شرکتهای تجاری و انجمن ها.

با این تعاریف متوجه می شویم همانطور که هر یک از اساسنامه ها تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند، در اصول کلی اشتراکاتی هم دارند که می توان با شناخت اصول کلی چگونگی تنظیم و نگارش اساسنامه را دریافت.

باید توجه داشت که اکثر اساسنامه ها همانطور که گفته شد با تو جه به مشترکات از یک غالب کلی و یکسان برخوردار میباشد بدین لحاظ اکثر اساسنامه ها ارائه شده حتی توسط کسانی که در غالب مشاور امور ثبت شرکتها فعالیت میکنند یکسان است.

این اساسنامه ها اگر چه در مسیر ثبت شرکت مشکلی را ایجاد نمیکند و اغلب هم از سوی اداره ثبت شرکتها مورد پذیرش قرار گرفته ومنجر به ثبت شرکت میگردد اما بی شک در طول فعالیت شرکت مشکلات فراوانی را برای شرکت وشرکا بوجود می آورد چنانچه هم اکنون نیز بسیاری از پرونده ها حقوقی در این زمینه در محاکم مختلف قضایی مطرح میباشد.

موسسه ثبتی حقوقی برنا اندیشه با استفاده از تجارب خود و وکلای متخصص در امور شرکتها در این راستا اقدام به تنظیم و ویرایش اساسنامه انواع شرکت به صورت خاص هر شرکت با توجه به نوع فعالیت و سایر متغیرها به صورت منحصر به فرد نموده است.

لذا پیشنهاد میگردد چنانچه قصد ثبت شرکت دارید جهت تنظیم ، یا چنانچه قبلا شرکتی را ثبت کرده اید جهت ویرایش اساسنامه شرکت خودبرای جلوگیری از مشکلات حقوقی با ما مشورت کنید.