تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها

برای تغییر و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای جهت اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که اصطلاحا به آن ثبت صورتجلسات تغییرات گفته می شود.

بعضی از این تغییرات صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی درصلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. مواردی که فقط درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد عبارتند از : انحلال شرکت، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، تغییرنام شرکت، تغییرموضوع شرکت، الحاق به موضوع شرکت، تغییرآدرس شرکت، تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس) ، نقل و انتقال سهام (در شرکتهای سهامی خاص) و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد .

– در نظر داشته باشید مجامع با حضور تمام سهامداران رسمیت می یابد. تشکیل مجامع با حضور اکثریت هم به شرط چاپ آگهی دعوت در روزنامه امکان پذیر می باشد.

  • از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد می توان ؛ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان، تعیین و تصویب بیلان مالی، انتخاب یا تمدید بازرسین، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد.

برخی تغییرات را در جلسه هیات مدیره هم می توان تصویب کرد مانند : تغییرآدرس شرکت یا تغییرحق امضاء و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره به شرطی که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد .

از پر کاربرد ترین موارد تغییرات درشرکتها (ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت) می توان به تغییرآدرس ، تغییرحق امضا، نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی، ورود و خروج در شرکتهای محدود ،افزایش و کاهش سرمایه ، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال اشاره کرد.

در کاهش سرمایه تغییرات باید توجه داشت کاهش سرمایه به دو صورت جداگانه صورت می گیرد؛ کاهش اجباری سرمایه (ماده ۱۴۱) لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری که با رای دادگاه انجام می شود .

برای افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین باید اعتبار داشته باشند تا بتوان سرمایه را افزایش داد. در افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین(بازرس اصلی وبازرس علی البدل) باید گزارش توجیهی خود را درمورد افزایش سرمایه وعملی شدن آن به مجمع ارائه دهند (ماده ۱۶۱ ل.ا.ق.ت)

نکته بسیارمهم در (ثبت تغییرات شرکت) افزایش سرمایه این است که ؛ افزایش سرمایه صرفاً در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد(ماده ۱۶۴ ل.ا.ق.ت) صرفا هیات مدیره وظیفه عملی نمودن افزایش سرمایه مکلف (برخوردار) می باشد(ماده ۱۶۳ ل.ا.ق.ت)

تغییرنام شرکت: هر نامی قابل ثبت می باشد به شرطی که در آن نام ریشه فارسی داشته باشد و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد

انواع تغییرات شرکت ها و موسسات از جمله:

  • ورود و خروج شرکا بدون حضور
  • افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه( به صورت غیرنقدی)
  • نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات
  • تغییر آدرس محل شرکت
  • تغییر نام شرکت
  • تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت
  • تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین
  • انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت صورت جلسات در اسرع وقت انجام می پذیرد.