تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

اعتبار قراردادها و تعهدات شرکت

اعتبار قراردادها و تعهدات شرکت

در قانون تجارت ایران، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هائی که با شرکت مزبور دارای هیئت مدیره و مدیر عامل مشترک می‌باشند، با رعایت برخی الزامات مجاز به انجام معامله  هستناولاً، با اجازه هیئت مدیره بوده و به اطلاع بازرس نیز برسد و هیئت مدیره و بازرس هر یک گزارش جداگانه‌ای به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کنند. ثانیاً؛ مدیر ذینفع در تصویب معامله حق رأی نخواهد داشت

اگر چنین معاملاتی بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، در صورت عدم تصویب مجمع عمومی عادی، قابل ابطال است. ولی اگر با اجازه هیئت مدیره صورت گیرد، اگرچه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود، جزء در آن شرکت کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است لذا چنین معاملاتی به‌خودی خود باطل نیست ولی در صورت عدم رعایت تشریفات مقرر در مفاد مواد فوق قابل ابطال است