تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

رتبه بندی شرکتها

رتبه بندی شرکتها و تمامی اطلاعات مورد نیاز شما

انواع رتبه بندی شرکتها در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران و مشاوران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرایند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه های بزرگ است.

نمایندگان شرکتها برای رتبه بندی شرکت خود باید از طریق موسسات خدماتی که در زمینه رتبه بندی فعالیت می کنند یا از طریق سایت اقدام کنند. کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی بر اساس پارامترهایی، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می کند، در صورت موفقیت شرکت در کسب حدنصاب امتیاز و تعیین صلاحیت گواهی رتبه صادر می شود.

گواهی رتبه مجوز رسمی است که بر اساس ضوابط سازمان های ذیربط (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کشور) به منظور اعلام صلاحیت و رتبه اشخاص حقوقی صادر می شود و با آن شرکتها می توانند در مناقصات پروژه های عمرانی شرکت کنند.

شرکتها از لحاظ نوع فعالیت برای دریافت رتبه به ۵ دسته تقسیم می شوند که رتبه هر یک از این دسته ها توسط نهاد خاصی صادر می گردد و هر شرکت برای دریافت رتبه باید به اداره مربوط به خود مراجعه نماید.

1.پیمانکار

2.مشاور

3.EPC(طرح و ساخت)

4.انفورماتیک

5.انبوه ساز

رتبه اختصاص داده شده به یک شرکت به سه عامل زیر بستگی دارد:

تعداد نیروی انسانی و میزان سابقه کار آنها
میزان سوابق شرکت و مبلغ کل قراردادهای انجام شده دولتی
توانایی مالی شرکت که بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی یا میانگین ۳ سال اخیر شرکت (هر کدام که بیشتر باشد) محاسبه می شود.