تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

قانون تجارت

قانون تجارت

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی

‌‌

باب اول - ‌تجار و معاملات تجارتی

‌باب دوم - ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارت

‌باب سوم - ‌شرکتهای تجارتی

باب چهارم - ‌برات - فته‌طلب - چک

باب پنجم - اسناد در وجه حامل

باب ششم – دلالی

باب هفتم - ‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)

‌باب هشتم - قرارداد حمل و نقل

‌باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم - ضمانت

باب یازدهم - در ورشکستگی

باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

باب سیزدهم - در اعاده اعتبار

‌باب چهاردهم - اسم تجارتی

‌باب پانزدهم - شخصیت حقوقی

باب شانزدهم - مقررات نهایی