تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

برای ثبت شرکت به مدارک زیر نیاز دارید :

  • دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
  • دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
  • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
  • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
  • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
  • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
  • اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  • دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
  • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.