تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده

تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی(شماره اقتصادی جدید)
تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
تصویر پروانه/مجوز فعالیت
تصویر معرفی نامه یا وکالت نامه نماینده قانونی شرکت