تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی

مدارک اشخاص حقیقی

۱- تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

۲- تصویر جواز کسب

۳- تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

۵- تصویر کارت بازرگانی

۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

مدارک اشخاص حقوقی

۱- تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

۲- تصویر آگهی روزنامه رسمی

۳- تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

۵- تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی

۶- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی

۷- تصویر پروانه / مجوز فعالیت

۸- تصویر گواهی یا وکالت نامه