تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

نکات مهم و کاربردی دفاتر قانونی

انواع دفاتر قانونی و تجاری

۱٫دفتر روزنامه:

دفتریست که تمام حسابهای شرکت اعم از امور تجاری و غیر تجاری مانند داد و ستد تجاری مطالبات و دیون در آن ثبت میشود و زمان تنظیم آن به صورت روزانه می باشد.

۲٫دفتر کل:

دفتری که در آن تمام موارد مندرج در دفتر روزانه به صورت دسته بندی و هفتگی تنظیم و ثبت میشود.

۳٫دفتر دارایی:

دفتری است که درآن صورت جامعی از کلیه دیون و مطالبات سال گذشته ثبت میشود . جایگزین امروزی آن ترازنامه است.

۴٫دفتر کپیه:

کلیه نامه ها ، مراسلات وصورت حسابهای صادره و وارده در آن درج میشود. جایگزین امروزی آن دفاتر اندیکاتور است.

تمام دفاتر فوق به استثنا دفتر کپیه باید توسط نماینده اداره ثبت امضا (پلپ دفتر)شود.

توجه:  وفق ماده ۱۳ قانون تجارت تمام دفاتر تجاری باید از ختم سال مالی تا ۱۰ سال نگهداری شود.

هشدار مهم :

نداشتن دفاتر تجاری علاوه بر علی الراس شدن ما لیات (ماده ۹۶ تا ۹۸ قانون مالیاتها مستقیم )جرم محسوب شده علاوه بر جریمه نقدی(ماده ۱۵ قانون تجارت) امکان ورشکستگی به تقصیر (بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت) و اعمال حبس از ۶ماه تا دو سال وجود دارد(ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی).

دفاتر تجاری در هر صورت علیه تاجر قابل استناد است زیرا نوشته های تاجر در دفاترش اقرار محسوب میشود.

چنانچه دفاتر تجاری مطابق قانون تنظیم شده باشد و دعوا بین دو تاجر مربوط به امور تجاری باشد دفاتر تجاری میتواند به نفع تاجر در محاکم قضایی مورد استفاده و استناد قرار بگیرد.

نکات مهم و کاربردی دفاتر قانونی