تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

هشدارهای مهم ثبتی

هشدارهای مهم ثبتی

رئیس و اعضای هیات مدیره که تا شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت مجمع عمومی را جهت تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت دعوت نکنند به حبس از ۲ نا ۶ ماه محکوم میگردند. چنانچه رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل یا هر یک از اعضا هیات مدیره این شرکت  منافع موهومی را بدون تصویب ترازنامه در مجمع عمومی عادی سالانه بین اعضا تقسیم کند به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم میگردد.

همچنین در این مورد چنانچه تا ۱۰ ماه از تاریخ مندرج در اساسنامه مجمع عمومی عادی سالانه جهت تصویب ترازنامه مالی تشکیل نگردد با درخواست هر ذینفع دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.

چناچه مدت اعتبار بازرسان شرکت به پایان رسیده باشد رئیس و اعضا هیات مدیره موظف است با دعوت از مجمع عمومی عادی بازرس تعیین یا مدت ماموریت بازرسان را تمدید نمایند در غیر این صورت به حبس از ۲ تا ۶ ماه محکوم میگردند.

چنانچه به مدت بیشتر از ۶ ماه هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت بلا متصدی بماند در صورت درخواست هر ذینفع دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.

یکی از قواعد مهم در زمینه اداره شرکت ”قاعده منع انتفاع“ است. شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد (مانند مدیران شرکت) حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع شخصی قرار دهد و شخصاً از آن منتفع شود. مسئولیت مدیران، به‌هیچ عنوان به عواملی از قبیل تقلب و سوء نیت آنها ارتباط ندارد و مدیرانی که نفع  شخصی برده‌اند هر چند شرافتمند و با حسن نیت عمل کنند نمی‌توانند از مسئولیت خود در برابر شرکت بگریزند و صرف (کسب انتفاع از طریق سمت مدیریت) برای به‌وجود آمدن مسئولیت کافی است. هرچند، اقدام آنان به‌خودی خود ضرری به شرکت وارد نکرده باشد