تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس

ماده واحده- دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مقر که آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی بموجب پیمانهای چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن بعمل آمده اعلام دارد.

محل پرداخت سهم یاران در اتحادیه مزبور همه ساله در بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد شد.

دولت همچنان مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتضی بداند بترتیب باتحادیه‌های محدود موسوم بمادرید راجع بعلامات صنعتی با  محفوظ داشتن حقوی که در ماده ۱۱ قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بین‌المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبدأ اعلام دارند.

قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که در لیسبون مورد تجدید نظر واقع شده است

براساس قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بین‌المللی معروف بپاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۷ دولت ایران مجاز گردیده الحاق خود را باتحادیه مزبور با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا تاریخ تصویب قانون در آن بعمل آمده اعلام دارد. چون در آن زمان آخرین تغییرات و اصلاحات مواردی بوده که در لیسبون در آن بعمل آمده بود و دولت ایران الحاق خود را به آن موارد نیز اعلام داشته اینک ترجمه قرارداد مزبور بانضمام اصلاحات و تغییرات لیسبون بهمراه متن آن بزبان فرانسه (زبان اصلی) برای اطلاع عموم منتشر می‌گردد و توضیح داده می‌شود آن قسمت از جملات که با حروف درشت چاپ گردیده اصلاحات و تغییراتی است که در لیسبون بعمل آمده است.

….

برای مشاهده ادامه این مطلب روی لینک زیر کلیک و فایل PDF مربوطه را دانلود نمایید…